Dla Wierzyciela

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Komornik wszczyna postępowanie egzekucyjne na wniosek wierzyciela. We wniosku  należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione, oraz sposób egzekucji. Do wniosku należy dołączyć tytuł wykonawczy w oryginale. Tytułem wykonawczym jest orzeczenie sądu lub referendarza,  akt notarialny, inne orzeczenia, ugody i akty zaopatrzone w klauzulę wykonalności.

Formularze wniosków egzekucyjnych dostępne są w zakładce Wnioski i oświadczenia.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego.