Komornik sądowy Warszawa Bemowo

Niekiedy zdarza się, że dłużnik, zobowiązany do określonego zachowania wobec wierzyciela, nie realizuje swojego obowiązku – i to pomimo wydania orzeczenia bądź innego wiążącego go aktu. W takiej sytuacji wszczęte zostaje postępowanie egzekucyjne, nad którego przebiegiem czuwają sąd i komornik. Jego celem jest zaspokojenie roszczenia uprawnionego podmiotu. Komornik sądowy Marcin Niemirski działa przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli czyli na obszarze dzielnic Wola oraz Bemowo.

Czym zajmuje się komornik?

W trakcie postępowania egzekucyjnego komornik korzysta z kompetencji przyznanych mu na mocy ustawy. Realizując swoje obowiązki, może on w szczególności:

  • zająć i sprzedać przedmioty należące do dłużnika,
  • zająć dochody otrzymywane przez dłużnika z tytułu wykonywanej pracy, renty czy emerytury,
  • zająć rachunek bankowy i prawa majątkowe dłużnika,
  • odebrać dłużnikowi rzeczy i wydać je wierzycielowi,
  • sporządzić spis inwentarza po zmarłym
  • przygotować protokół stanu faktycznego.

Komornik sądowy – Bemowo i obszar apelacji warszawskiej

Wierzyciel, na wniosek którego wszczyna się postępowanie egzekucyjne, nie może wybrać dowolnego komornika działającego na terenie RP. Jego wybór powinien być, zgodnie z przepisami, ograniczony do danego rewiru – obejmuje on w przypadku komornika sądowego Marcina Niemirskiego dzielnice Warszawy – Wolę i Bemowo. Warto przy tym pamiętać, że komornik może wykonywać niektóre działania np. egzekucję świadczeń pieniężnych, również poza rewirem – wyłącznie jednak na obszarze apelacji warszawskiej.

Jak nawiązać współpracę z komornikiem?

Aby rozpocząć współpracę z komornikiem działającym na warszawskim Bemowie, należy złożyć wniosek – jego wzór dostępny jest na stronie Kancelarii – oraz dostarczyć oryginał tytułu wykonawczego (czyli dokumentu opatrzonego klauzulą wykonalności). Można również opisać napotkane problemy prawne, korzystając z formularza kontaktowego.