Komornik sądowy Warszawa Bielany

Wierzyciel nawiązuje współpracę z komornikiem sądowym w sytuacji, gdy chce uzyskać zaspokojenie swojego roszczenia, a dłużnik nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Wówczas komornik podejmuje czynności, które zmierzają do spełnienia świadczenia przez drugi ze wskazanych podmiotów. Komornik sądowy Marcin Niemirski działa w Warszawie, w tym na terenie dzielnicy Bielany.

Wybór komornika podlegający ograniczeniom ustawowym

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wierzyciel nie może wybrać dowolnego komornika. Zwykle właściwy w danej sprawie jest komornik z rewiru – obszaru właściwości sądu rejonowego – obejmującego miejsce zamieszkania dłużnika. Rewir przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli, w którym swoje obowiązki realizuje Marcin Niemirski, obejmuje Wolę i Bemowo.

Warto jednak zaznaczyć, że w przypadku niektórych spraw – np. dotyczących egzekucji świadczeń pieniężnych czy egzekucji z ruchomości – wierzyciel może wybrać komornika spoza rewiru, pod warunkiem że sprawa podlega właściwości danego sądu apelacyjnego – w tym wypadku apelacji warszawskiej. Oznacza to, że komornik sądowy Marcin Niemirski obsługuje w Warszawie również osoby z dzielnicy Bielany.

Egzekucja świadczeń pieniężnych

W przypadku spraw podlegających właściwości warszawskiej apelacji komornik Marcin Niemirski przeprowadza egzekucję świadczeń pieniężnych. Może ona polegać na:

  • zajęciu i sprzedaży własności dłużnika,
  • zajęciu dochodów uzyskiwanych przez dłużnika w związku z wykonywaną pracą, przysługującą mu rentę czy emeryturą,
  • zajęciu rachunków bankowych dłużnika i przysługujących mu praw majątkowych.

Współpracę z komornikiem rozpoczyna wniosek wierzyciela

Aby nawiązać współpracę z komornikiem na warszawskich Bielanach, wierzyciel powinien złożyć specjalny wniosek, w którym wskazuje np. wysokość egzekwowanej należności oraz dostarczyć oryginał tytułu wykonawczego. W celu opisania napotkanych problemów prawnych może również skorzystać z dostępnego na stronie Kancelarii formularza kontaktowego.