Komornik sądowy Warszawa Ochota

Dłużnik nie zawsze spełnia świadczenie dobrowolnie. Niekiedy, aby zaspokoić swoje roszczenie, wierzyciel musi skorzystać z pomocy komornika, czyli funkcjonariusza publicznego działającego pod nadzorem sądu rejonowego. Komornik Marcin Niemirski wykonuje swoje obowiązki przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli. Kancelaria przyjmuje sprawy z obszaru całej apelacji warszawskiej.

Komornik sądowy w dzielnicy Warszawa-Ochota

Osoby, które potrzebują skorzystać z pomocy komornika sądowego na warszawskiej Ochocie, mogą rozpocząć współpracę z komornikiem działającym w danym rewirze, czyli w obszarze właściwości danego sądu. Rewir, w którym działa komornik Marcin Niemirski, obejmuje warszawską Wolę i Bemowo. Warto jednak pamiętać, że w przypadku większości spraw – wyjąwszy np. egzekucję z nieruchomości – wierzyciel może wybrać komornika spoza rewiru. Wybór musi być jednak ograniczony do obszaru należącego do właściwości Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Egzekucja świadczeń pieniężnych

Działania, które komornik podejmuje w toku postępowania, są zróżnicowane. Ich charakter zależy od rewiru i typu egzekucji. Na terenie dzielnicy Ochota komornik przeprowadza egzekucję świadczeń pieniężnych, w zakresie której przysługują mu kompetencje do:

  • zajęcia i sprzedaży przedmiotów dłużnika
  • zajęcia dochodów, które dłużnik uzyskuje np. z tytułu wykonywanej pracy, renty czy emerytury,
  • zajęcia rachunków bankowych i praw majątkowych dłużnika./li>

Komornik na warszawskiej Ochocie – egzekucja na wniosek wierzyciela

Aby rozpocząć współpracę z komornikiem w dzielnicy Warszawa-Ochota, wierzyciel powinien złożyć wniosek, w którym m.in. określa wysokość należności oraz wskazuje przedmioty, z których ma być prowadzona egzekucja. Wzory wniosków zostały udostępnione na stronie Kancelarii. Oprócz tego wierzyciel powinien dostarczyć komornikowi tytuł wykonawczy, czyli tytuł egzekucyjny – może być nim np. orzeczenie sądu czy akt notarialny – opatrzony klauzulą wykonalności. Wnioskujący może też skorzystać z dostępnego na stronie formularza kontaktowego i opisać za jego pomocą swoją sprawę.