Komornik sądowy Warszawa-Śródmieście

Wydanie orzeczenia w sprawie nie oznacza jeszcze, że dłużnik spełni świadczenie. Często zdarza się, że pomimo wyroku odmawia on zapłaty umówionej kwoty czy wydania rzeczy, która należy do wierzyciela. Wykonaniem wyroku – jego wcieleniem w życie – zajmuje się komornik, czyli funkcjonariusz publiczny działający przy sądzie rejonowym. Komornik sądowy Marcin Niemirski realizuje swoje obowiązki przy Sądzie Rejonowym Warszawa-Wola.

Komornik właściwy, czyli z danego rewiru

Wybór komornika podlega ograniczeniom ustawowym. Na ogół właściwy w danej sprawie jest funkcjonariusz z rewiru, w którym dłużnik ma miejsce zamieszkania. Rewir przy Sądzie Rejonowym Warszawa-Wola obejmuje dzielnice Wola i Bemowo. Warto jednak pamiętać, że w przypadku niektórych spraw – np. dotyczących egzekucji świadczeń pieniężnych – wierzyciel może wybrać komornika spoza rewiru, pod warunkiem że ten działa na obszarze właściwości danego sądu apelacyjnego – w tej sytuacji na obszarze apelacji warszawskiej. W praktyce oznacza to, że w większości przypadków komornik sądowy Marcin Niemirski obsługuje też osoby fizyczne i prawne z Warszawy Śródmieście.

Jaki zakres uprawnień przysługuje komornikowi?

Przepisy prawne przyznają komornikowi szereg kompetencji, które wykorzystuje w trakcie postępowania egzekucyjnego. Aby doprowadzić do spełnienia świadczenia, może on w szczególności:

  • zająć i sprzedać własność dłużnika, np. należące do niego ruchomości,
  • zająć dochody otrzymywane przez dłużnika w związku z wykonywaną pracą, przysługującą mu rentę, emeryturę oraz dochody z innych tytułów,
  • zająć rachunek bankowy i prawa majątkowe dłużnika,
  • odebrać dłużnikowi rzeczy, które mają być wydane wierzycielowi.

Komornik działający w Warszawie Śródmieście – jak zainicjować współpracę?

Postępowanie egzekucyjne wszczyna się na wniosek wierzyciela. Aby zainicjować postępowanie przed komornikiem w Warszawie w dzielnicy Śródmieście, można skorzystać z formularzy udostępnionych na stronie internetowej kancelarii. We wniosku wskazuje się m.in. świadczenie, które ma zostać spełnione, a także sposób egzekucji. Należy pamiętać, że egzekucja wszczynana jest dopiero po dostarczeniu tytułu wykonawczego w oryginale – może być nim np. orzeczenie sądu, akt notarialny, nakaz zapłaty i inne dokumenty, pod warunkiem że zostały opatrzone tzw. klauzulą wykonalności.