Komornik sądowy Warszawa Wola

Funkcjonariusz publiczny odpowiada za egzekucję sądową, czyli zastosowanie przewidzianych w prawie środków przymusu w celu doprowadzenia dłużnika do spełnienia świadczenia, np. wypłaty wierzycielowi określonej kwoty. Komornik sądowy Marcin Niemirski działa przy Sądzie Rejonowym Warszawa-Wola w Warszawie. Oznacza to, że z usług Kancelarii mogą skorzystać nie tylko mieszkańcy dzielnic Wola i Bemowo, ale również – w większości przypadków – osoby podlegające właściwości apelacji warszawskiej.

Jakie zadania realizuje komornik?

Zadania, które wykonuje komornik sądowy działający w Warszawie w dzielnicy Wola, różnią się m.in. w zależności od typu egzekucji sądowej. Zwykle egzekucji podlegają świadczenia pieniężne – wierzyciel chce uzyskać od dłużnika określoną kwotę. Wówczas komornikowi przysługują kompetencje do:

  • zajęcia i sprzedaży własności dłużnika,
  • zajęcia dochodów dłużnika, uzyskiwanych w związku z wykonywaną pracą, rentą i emeryturą, a także zajęcia dochodów z innych tytułów,
  • zajęcia rachunków bankowych dłużnika i przysługujących mu wierzytelności.

Warto pamiętać, że w niektórych przypadkach egzekucja nie zmierza do ściągnięcia należności pieniężnych, lecz uzyskania od dłużnika określonego zachowania bądź odebrania mu oznaczonych rzeczy. Mówimy wówczas o egzekucji świadczeń niepieniężnych.

Komornik przy Sądzie Rejonowym Warszawa-Wola – jak rozpocząć współpracę?

Aby zainicjować współpracę z komornikiem sądowym w rewirze Warszawa-Wola, wierzyciel powinien złożyć wniosek, w którym wskaże m.in. świadczenie, które ma zostać spełnione, a także przedmiot egzekucji. Wzory potrzebnych wniosków są dostępne na stronie kancelarii. Oprócz tego wierzyciel powinien dostarczyć w oryginale przysługujący mu tytuł wykonawczy – może być nim np. orzeczenie sądu, akt notarialny i inne dokumenty. Dokument musi być opatrzony tzw. klauzulą wykonalności. Wnioskujący może również skorzystać z dostępnego na stronie formularza kontaktowego i opisać krótko napotkane problemy prawne.